Административни услуги

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, представляващи обществени услуги

Инфо 137 – Издаване на удостоверение, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка, за новата учебна година и че е записан/а в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст

Инфо 138 – Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Инфо 139 – Издаване на удостоверение на учениците, завършили I клас, в което се вписва общата годишна оценка с думи за резултатите от обучението по всички учебни предмети

Инфо 140 – Издаване на удостоверение на учениците, завършили ІV клас, за завършен начален етап на основното образование, в което се вписват годишните оценки по учебните предмети за ІV клас

Инфо 142 – Издаване на удостоверения, свидетелства и дипломи за завършени клас, етап и степен на образование

Инфо 150 – Издаване на удостоверение за признаване или отказ за признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Инфо 153 – Издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома за завършени клас, етап и степен на образованиеОбразци на документи на предоставяните образователни услуги от училището: