Планове и програми

ПРОГРАМИПЛАНОВЕ


  • ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ОУ „Паисий Хилендарски“ – 2022/2023 г.
  • УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ ГРАМОТНОСТТА – 2022/2023 г.
  • ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ – 2022/2023 г.
  • ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – 2022-2023 година


  • УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ – 2022/2023