Съобщение

Уважаеми родители, ученици и учители,
На 22.11.2021 г. (понеделник), се преустановява присъственият образователен процес за всички ученици от ОУ „Паисий Хилендарски“, с. Цалапица, поради наличие на изборни секции в сградата на училището. Обучението ще се провежда от разстояние в електронна среда по утвърденото седмично разписание и приетия график за ОРЕС.
Учениците от 1., 2.,3.А и 3.Б клас от 23.11.2021 г. се обучават присъствено на основание дадено 50 процента съгласие от родителите за тестване в училище.
Учениците от 4., 5., 6. и 7.клас продължават да се обучават в електронна среда до намаляване на 14-дневната заболеваемост в община Родопи или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Важно съобщение!

Уважаеми ученици, учители и родители,

15.11.2021г. /понеделник/ е обявен за учебен ден в електронна среда.

Заповед №РД 10-153/09.11.2021 г. на директора на ОУ „Паисий Хилендарски“, Цапалицаза организация на образователния процес на 15.11.2021 г

Заповед №РД 09-4003/01.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на образователния процес на 15.11.2021 г

Важно съобщение!

Уважаеми родители, учители и ученици,

от 05.11.2021 г. /петък/ всички ученици от 1. до 7. клас вкл. преминават в ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ до намаляване на 14 дневната заболяваемост за Община Родопи.

Заповед РД-10-147/04.11.2021 г. на г-жа Соня Челибашка – директор на ОУ „Паисий Хилендарски“, с. Цалапица

Обучението от разстояние в електронна среда се осъществява синхронно, в реално време в Microsoft Teams, където се осигурява съвременна и модерна виртуална класна стая.

Учебните занятия започват по график, който е утвърден от директора на образователната институция.

Бъдете здрави!

Съобщение

Уважаеми, родители, ученици и учители!

Във връзка със Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването;

Заповед № РД-01-904/25.10.2021 г. на д-р Сийка Димчева, директор на РЗИ-Пловдив

и

Заповед № РД-10-129/26.10.2021 г.  на г-жа Челибашка, директор на ОУ „Паисий Хилендарски“ – Цалапица за ротация/преминават към схемата 50% присъствено обучение, 50% към обучение от разстояние в електронна среда. на паралелките от 27.10.2021 г. до 09.11.2021 г. вкл. 

График на учебните часове за периода 27.10. до 03.11.2021 г. вкл.

  • За периода  27.10. до 03.11.2021 г. вкл. в ОРЕС/ обучение от разстояние в електронна среда/ преминават паралелките от V., VI., VII.А и  VII.Б клас.
  • За периода  27.10. до 03.11.2021 г. вкл.присъствено се обучават учениците от следните паралелки – I., II., III.А, III.Б  и IV. клас.

График на учебните часове за периода 04.11. до 09.11.2021 г. вкл.

  • За периода  04.11. до 09.11.2021 г. вкл. в ОРЕС/ обучение от разстояние в електронна среда/ преминават паралелките от II., III.А, III.Б  и IV. клас.
  • За периода  04.11. до 09.11.2021 г. вкл. присъствено се обучават учениците от следните паралелки – I.,V., VI., VII.А и VII.Б клас. 

За посочения срок учениците преминават в обучение от разстояние в електронна среда-MS Teams. Учебните занятия започват по график, който е утвърден от директора на образователната институция.

Ремонт на котелно помещение

В ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Цалапица започва ремонт на котелното помещение. Ремонтът се осъществява благодарение на финансовата помощ на Община „Родопи“ в лицето на Кмета на Общината г-н Михайлов и любезното съдействие на Кмета на с. Цалапица г-н Данаилов. Ремонтът се изразява в подмяна на ел.захранването и автоматиката на котлите. Същият ще приключи в началото на м. септември.
Благодарим за оказаната ни финансова помощ и съдействие за осъществяване на така неотложния ремонт.

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на
държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В
случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:
• удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или
общинско училище, издадено от съответното училище;
• копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път.
Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане.
Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.
При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341 help@e-gov.bg

Провеждане на занимания по интереси, проектни дейности и компенсиращи мерки

График за прилагане на заповед № РД09-3472/27.11.2020г. на МОН за провеждане на занимания по интереси, проектни дейности и компенсиращи мерки 

ГРАФИК за организацията на дните от 01.06.21 г. до 23.06.21 г. за учениците от I. и II. клас

ГРАФИК за организацията на дните от 01.06.21 г. до 23.06.21 г. за учениците от III. клас

ГРАФИК за организацията на дните от 17.06.21 г. до 30.06.21 г. за учениците от IV. клас

ГРАФИК за организацията на дните от 17.06.21 г. до 30.06.21 г. за учениците от V. и VI. клас