ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!!

Какво да направите
след като излязат резултатите от класирането след 7 клас?
До 12 юли ще видите подредбата от първо класиране!
1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети – в срок от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г. вкл.
В противен случай не запазват мястото си и то се обявява като свободно за II.  етап на класиране.
2. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок до 17.07.2024 г. вкл. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание или на това, което е приет на първо класиране. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране).
НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II. етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление. Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран – на 22, 23 или 24.07.2024 г. вкл.
3. За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 26.07.2024 г. до 29.07.2024 г. вкл.(БЕЗ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ!!!) За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ.
В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап.
4. В трети етап на класирането участват учениците по т.3 както и тези, които не са кандидатствали до момента.
5. След обявяване на резултатите от третия етап на класиране следва записване на класираните ученици – на 31.07.2024 г и 01.08.2024 г.
6. Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 02.08.2024 год.
7. Следва четвърто класиране с подаване на ново заявление и посочване на желанията, само за свободните места, като това е на 5 и 6 август. Записването е на 8 и 9 август.
8. Попълването на незаетите места в паралелките след четвърти етап на класиране се осъществява в съответните приемащи училища в срок до 11.09.2024 г. вкл. по определен от директорите ред. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

Националния ден на безопасността на движението по пътищата – 29.06.2024 г.

Учениците от 7. клас на ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Цалапица се включиха в инициативата „29.06.2024г. – Национален ден на безопасността на движението по пътищата“, като глобален здравен проблем, съществен елемент на общественото благосъстояние и стремеж към намаляване на смъртността и тежките наранявания при пътни инциденти.
Безопасността на движението по пътищата е отговорност на цялото общество. То може да въздейства за намаляване на пътнотраспортния травматизъм,като развива защитна среда и жизнеутвърждаваща култура за безопастност на движетние по пътищата. Ангажираме вниманието на родителите и образователната система за формиране на добри поведенчески модели сред децата и младежите. Приемаме концепцията за учене през целия живот като средство за добиване на трайни знания,умения и нагласи за безопастност на пътя. Подчертаваме ,че правилното поведение,превърнато в навик,ще подпомогне опазването на децата и израстването им като отговорни граждани.
Призоваваме всеки гражданин като водач,пътник и пешеходец към етичност, уважение, толерантности спазване на правилата на движение.
Нека на пътя Животът винаги да бъде с предимство!
ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Цалапица и Държавна агенция“ Безопастност на движение по пътищата“ Ви пожелават безопасно пътуване и спокоен летен сезон!

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 Г. И ЗА ЗАПИСВАНЕ

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

Резултатите от НВО –VII клас ще бъдат обявени до 02.07.2024 г. Всеки ученик може да провери своите резултати от НВО и от изпита за проверка на способностите, ако е положен такъв, в електронната система: https://infopriem.mon.bg/  с входящ номер и уникален код за достъп, който ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите.

Балообразуване

Максималният брой точки при балообразуването е 500 точки, които са сума от броя на точките, получени на НВО по български език и литература и математика, умножени със съответния коефициент, и оценките на два балообразуващи предмета от свидетелството за основно образование, превърнати в точки, съобразно утвърдения държавен план-прием.

Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки:

Отличен 6 – 50 точки

Много добър 5 – 39 точки

Добър 4 – 26 точки

Среден 3 – 15 точки

За повече информация – РУО – Пловдив

Важно за седмокласниците и техните родители относно явяването на национално външно оценяване и на изпит за проверка на способностите по музика и участие в държавния прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 г.

Важно за седмокласниците и техните родители относно явяването на национално външно оценяване и на изпит за проверка на способностите по музика и участие в държавния прием в VIII. клас в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 г.

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители, информираме Ви, че:

 • Седмокласниците не подават заявления за полагане на НВО по БЕЛ и по математика. Такса не се заплаща.
 • Заявление се подава само за полагане на изпит по чужд език /срокът бе от 01.02.2024 г. до 16.02.2024 г./ и на изпит за проверка на способностите по музика за прием в VІІІ клас по профил „Музика“ в СУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив от 21.05.2024 г.  до 31.05.2024 г. в училището, в което се обучава седмокласникът. Такса за явяване на изпит за проверка на способностите не се заплаща.
 • Изпитите за проверка на способностите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта, които организират приема си самостоятелно.
 • Продължителността на частите по учебни предмети е, както следва:

За повече информация: РУО – Пловдив

 

Важно съобщение!

Уважаеми ученици, учители и родители,

Във връзка със Заповед №РД-09-205/26.01.2024 г. на Министъра на МОН от 29.01.2024г. до 02.02.2024г. (вкл.) преминаваме в ОРЕС в платформата MS Teams!

 1. Преустановяване на присъствения образователен процес в периода от 29.012024 г. до 02.02.2024 г. включително за учениците във всички училища на територията на област Пловдив и в ЦСОП — Пловдив.
 2. Учебните занятия на учениците от дневна форма на обучение в ОУ „Паисий Хилендарски” ще се осъществяват от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в портала edu.mon.bg – платформата MS Teams – синхронно при спазване на утвърдения график за обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ и следната организация на учебното време: /в процес на разработка/
 3. ОРЕС включва: дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.
 4. На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61a от Наредбата за
  приобщаващото образование.
 5. OРEC се извършва от педагогическите специалисти в рамките на нормативната продължителност на работното им време, съобразно с утвърденото седмично разписание за I. учебен срок на учебна  2023/ 2024 г.
 6. В помощ на ОРЕС при необходимост може да се използват и електронните варианти на учебници на различни издателства, както и електронните ресурси на електронния дневник, Google Документи, Google Таблици, Google Презентации, Google Формуляри, Youtube, платформата за представяне на уроци, презентации, идеи и други онлайн ресурси и инструменти по преценка на педагогическите специалисти.
  7. ОРЕС се провежда по всички учебни предмети от училищния учебен план на съответната паралелка, включително часа на класа и часа за организиране и провеждане на спортни дейности.
  8. ОРЕС за ЦОУД се провежда за дейностите по организиран отдих и физическа активност, по самоподготовка и заниманията по интереси през платформата MS Teams в класната стая на съответната група по седмичното разписание, посочено в т. 2.
  9. Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие се осъществява от ЕПЛР в съответствие на утвърдения от директора график за консултации на всеки един специалист чрез платформата MS Teams, доколкото и ако е възможно в електронна среда.
 7.  Часовете за спортни дейности се провеждат от разстояние в електронна среда по утвърдения график. Учителят подбира методи, форми и средства, с които да провокира учениците за физическа активност.

При въпроси и проблеми, Ви молим, обръщайте се към класния ръководител на Вашето дете.

Ако все още нямате профил в MS Teams или изпитвате затруднения при регистрирането си, молим Ви, обърнете се към класния ръководител на Вашето дете.

При възникналата ситуация ръководството на училището не може своевремнно да отговаря на всички запитвания.

Благодарим Ви за разбирането!

Бъдете здрави!

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,
След проведено заседание на РЗИ – Пловдив и Областния оперативен щаб е взето решение да се преустанови присъствената форма на обучение за учениците за цялата област Пловдив от 25 януари до 31 януари включително.
На основание Заповед № РД09-106/ 24.01.2023 г.  на Министъра на образованието и науката и Заповед РД10-332/24.01.2023 г. на Директора на училището считано от 25.01. до 31.01.2023 г. включително са обявени за неучебни дни.
На основание Заповед № РД09-4066/ 30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед РД10-331/24.01.2023 г. на Директора на училищетона считано от 01.02.2023 г. до 05.02.2023 г. всички ученици са в междусрочна ваканция.
Апелираме всички ученици да спазват мерките за безопасност по време на неучебните дни.

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

Със Заповед № 60/13.01.2023 г. на Кмета на община Родопи, за неучебни се определят дните от 16.01.2023г. до 18.01.2023г. вкл.
Противоепидемичните мерки се предприемат поради усложняване на епидемиологичната обстановка и завишаване броя на заболели от грип и остри респираторни заболявания.
Учебните занятия ще се възобновят на 19.01.2023г. (четвъртък).
Бъдете здрави!