Важно съобщение!

Уважаеми родители, учители и ученици,

от 05.11.2021 г. /петък/ всички ученици от 1. до 7. клас вкл. преминават в ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ до намаляване на 14 дневната заболяваемост за Община Родопи.

Заповед РД-10-147/04.11.2021 г. на г-жа Соня Челибашка – директор на ОУ „Паисий Хилендарски“, с. Цалапица

Обучението от разстояние в електронна среда се осъществява синхронно, в реално време в Microsoft Teams, където се осигурява съвременна и модерна виртуална класна стая.

Учебните занятия започват по график, който е утвърден от директора на образователната институция.

Бъдете здрави!

Постъпване в първи клас

Създадена организация за електронно подаване на документи за отлагане от постъпване в първи клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с епидемиологичната ситуация и въведеното извънредно положение в страната, както и съобразно заповедите на министъра на здравеопазването, всички административни услуги, в това число и подаването на заявления, съпътстващи пакети от документи и други, следва да се извършват по електронен път. Напълно се прекратява до края на периода на извънредното положение струпването на повече от двама възрастни на едно място, което включва и явяването пред различни по вид комисии, провеждането на срещи, обследвания и други.
Във връзка с писмо № 16-113/07.04.2020 г. на г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Пловдив Ви информира, относно:
ПРОЦЕДУРА ЗА ОТЛАГАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021
Отлагането от задължителното обучение в първи клас е разписано в чл. 36, ал. 5 на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и чл. 139, ал.1 от Наредба за приобщаващото образование.
Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас и в удостоверението за завършено предучилищно образование са направени препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование за това дете може да се отложи с една учебна година по следния начин:
⦁ Родителят/настойникът/ подава заявление за отлагане от задължително обучение в първи клас до Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/, град Пловдив, на имейл: ⦁ resursencentar@abv.bg. Заявлението в word формат е налично на сайта на РЦПППО.
⦁ Документите – протокол от лекарска консултативна комисия (ЛКК) и/или ТЕЛК, НЕЛК; удостоверение за задължително предучилищно образование с препоръки за включване на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, може да се изпратят до РЦПППО на хартиен носител с препоръчано писмо или по куриер на адрес: гр. Пловдив, ул. Прохлада № 1 а. При обективна невъзможност да се изпратят по описания начин, същите трябва да бъдат представени в деловодството на РЦПППО след отмяната на извънредното положение. На имейл се подава само заявлението без прикачени документи на детето, тъй като съдържат лични данни.
⦁ След получаване на заявлението за отлагане, членовете на регионалния екип ще се свържат с родителите на децата, заявили желание за отлагане от задължително обучение от първи клас, за да се уточни начина на събиране на обективната информация за детето.
⦁ Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование изразява становище за отлагане от задължително обучение от първи клас, след направена преценка на индивидуалните потребности и възможностите на детето. Становището съдържа конкретни препоръки за включване на детето в дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитите и подходящата организация на учебното и неучебното време.
⦁ Решението за отлагане от задължителното обучение в първи клас се взема в срок до 30 юни, за което родителите ще бъдат уведомени по имейл или по телефон. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас само за една учебна година.

Източник: РУО-Пловдив

Международен ден на розовата фланелка

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, ОБЩЕСТВЕНИЦИ И ЖИТЕЛИ НА ЦАЛАПИЦА

И тази година, на 22 февруари 2017 г., ще се присъединим към отбелязването на МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА“. Приканваме всички ученици, учители, родители, общественици и жители на Цалапица да се включат в инициативата. Нека покажем на децата, че те са най-важното в живота и тяхното спокойствие в училище е осигурено!

Нека всички да се облечем в розово – в знак на непримирие с ученическия тормоз!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Регионално управление на образованието – Пловдив обявява 12 и 13 януари 2017г. (четвъртък и петък) за неучебни дни за всички ученици на територията на област Пловдив във връзка с постъпило писмо от директора на регионална здравна инспекция – Пловдив, с което се предписва удължаване на ваканцията за всички училища на територията на област Пловдив до 15.01.2017 г.
Учебните занятия ще бъдат възобновени на 16.01.2017 г. (понеделник).

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители!

Във връзка с влошените метеорологични условия учебните занятия на 12.01.2017г./четвъртък/ и 13.01.2017г./петък/ ще започват в 8.30 часа с намалени учебни часове. Прилагаме график на организация на учебните часове и целодневната форма на обучение за сведение и информация!

15894848_1357145554335629_5498369004174153355_n

ИЗВЪНРЕДНО!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че за училищата от Община „Родопи“ се удължава ваканцията от 09.01. до 11.01.2017 г. /включително/.

Очакваме Ви с нетърпение на 12.01.2017 г. /четвъртък/ на училище, за да продължим напред.