Важно съобщение!

Уважаеми ученици, учители и родители,

Във връзка със Заповед №РД-09-205/26.01.2024 г. на Министъра на МОН от 29.01.2024г. до 02.02.2024г. (вкл.) преминаваме в ОРЕС в платформата MS Teams!

 1. Преустановяване на присъствения образователен процес в периода от 29.012024 г. до 02.02.2024 г. включително за учениците във всички училища на територията на област Пловдив и в ЦСОП — Пловдив.
 2. Учебните занятия на учениците от дневна форма на обучение в ОУ „Паисий Хилендарски” ще се осъществяват от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в портала edu.mon.bg – платформата MS Teams – синхронно при спазване на утвърдения график за обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ и следната организация на учебното време: /в процес на разработка/
 3. ОРЕС включва: дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.
 4. На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61a от Наредбата за
  приобщаващото образование.
 5. OРEC се извършва от педагогическите специалисти в рамките на нормативната продължителност на работното им време, съобразно с утвърденото седмично разписание за I. учебен срок на учебна  2023/ 2024 г.
 6. В помощ на ОРЕС при необходимост може да се използват и електронните варианти на учебници на различни издателства, както и електронните ресурси на електронния дневник, Google Документи, Google Таблици, Google Презентации, Google Формуляри, Youtube, платформата за представяне на уроци, презентации, идеи и други онлайн ресурси и инструменти по преценка на педагогическите специалисти.
  7. ОРЕС се провежда по всички учебни предмети от училищния учебен план на съответната паралелка, включително часа на класа и часа за организиране и провеждане на спортни дейности.
  8. ОРЕС за ЦОУД се провежда за дейностите по организиран отдих и физическа активност, по самоподготовка и заниманията по интереси през платформата MS Teams в класната стая на съответната група по седмичното разписание, посочено в т. 2.
  9. Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие се осъществява от ЕПЛР в съответствие на утвърдения от директора график за консултации на всеки един специалист чрез платформата MS Teams, доколкото и ако е възможно в електронна среда.
 7.  Часовете за спортни дейности се провеждат от разстояние в електронна среда по утвърдения график. Учителят подбира методи, форми и средства, с които да провокира учениците за физическа активност.

При въпроси и проблеми, Ви молим, обръщайте се към класния ръководител на Вашето дете.

Ако все още нямате профил в MS Teams или изпитвате затруднения при регистрирането си, молим Ви, обърнете се към класния ръководител на Вашето дете.

При възникналата ситуация ръководството на училището не може своевремнно да отговаря на всички запитвания.

Благодарим Ви за разбирането!

Бъдете здрави!

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,
След проведено заседание на РЗИ – Пловдив и Областния оперативен щаб е взето решение да се преустанови присъствената форма на обучение за учениците за цялата област Пловдив от 25 януари до 31 януари включително.
На основание Заповед № РД09-106/ 24.01.2023 г.  на Министъра на образованието и науката и Заповед РД10-332/24.01.2023 г. на Директора на училището считано от 25.01. до 31.01.2023 г. включително са обявени за неучебни дни.
На основание Заповед № РД09-4066/ 30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед РД10-331/24.01.2023 г. на Директора на училищетона считано от 01.02.2023 г. до 05.02.2023 г. всички ученици са в междусрочна ваканция.
Апелираме всички ученици да спазват мерките за безопасност по време на неучебните дни.

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

Със Заповед № 60/13.01.2023 г. на Кмета на община Родопи, за неучебни се определят дните от 16.01.2023г. до 18.01.2023г. вкл.
Противоепидемичните мерки се предприемат поради усложняване на епидемиологичната обстановка и завишаване броя на заболели от грип и остри респираторни заболявания.
Учебните занятия ще се възобновят на 19.01.2023г. (четвъртък).
Бъдете здрави!

Национално състезание по компютърно моделиране за  3. и 4. клас

Национално състезание по компютърно моделиране за  3. и 4. клас

На 02.12.2022 г. (петък) от 12,30 часа в ОУ „Паисий Хилендарски“ се проведе общински кръг на Националното състезание по компютърно моделиране върху материал изучаван в 3. и 4. клас от задължителната подготовка по предмета.

В надпреварата взеха участие 8 четвъртокласника и 5 третокласника. Забавлявайки се, показаха своите знания и умения.

Трима участници от 3.клас и трима от 4.клас, класирани на първите места, ще представят ОУ „Паисий Хилендарски“ в областния кръг, който ще проведе по региони в определени училища, едновременно в цялата страна. Прочети повече…

Важно за седмокласниците и техните родители

Важно за седмокласниците и техните родители относно явяването на национално външно оценяване и на изпит за проверка на способностите по музика и участие в държавния прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 г.

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

 • Седмокласниците не подават заявления за полагане на НВО по БЕЛ и по математика. Такса не се заплаща.
 • Заявление се подава само за полагане на изпит по чужд език /срокът бе от 02.02.2022 г. до 18.02.2022 г./ и на изпит за проверка на способностите по музика за прием в VІІІ клас по профил „Музика“ в СУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив от 26.05.2022 г.  до 27.05.2022 г. в училището, в което се обучава седмокласникът. Такса за явяване на изпит за проверка на способностите не се заплаща.
 • Изпитите за проверка на способностите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата, които организират приема си самостоятелно.
 • Продължителността на частите по учебни предмети е, както следва:
Учебни предмети Времетраене в минути на част 1 Допълнително време за учениците със СОП Времетраене в минути на част 2 Допълнително време за учениците със СОП
БЕЛ 60  

+ до 30 минути

90  

+ до 50 минути

Математика 60 90
Чужд език 60
 • Продължителността на НВО по БЕЛ, математика за ученици със специални образователни потребности, които работят в индивидуални зали с консултант, се удължава до 30 минути спрямо продължителността на част 1 и до 50 минути спрямо продължителността на част 2.

Ученикът в VІІ клас:

Преди започване на националното външно оценяване:

 • се явява на НВО по български език и литература на 14.06.2022 г., по математика на 16.06.2022 г. в училището, в което се обучава.
 • се явява на НВО по чужд език /английски език/, ако е подал заявление, в училище център, което ще бъде посочено в служебната бележка за допускане.
 • явява се в сградата на училището не по-късно от 9,30 часа с документ за самоличност /лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт/.
 • заема персонално определеното му в изпитната зала място не по-късно от 9,45 часа.
 • ползва за изпита черен цвят химикалка, молив и гума, а по математика – и линия, пергел, триъгълник; ако е ученик с нарушено зрение – технически средства за уголемяване на шрифта, оптични средства.
 • не ползва коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника.
 • изключва изцяло всички технически средства за комуникация/електронни устройства и ги предава на квестор, който ги поставя на видно място.
 • Изслушва инструктажа, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, и се подписва в квесторския протокол.

Непосредствено преди началото на изпита:

 • Получава от квестор изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист/листове за отговори и/или свитък за белова. Помощните материали по БЕЛ и по математика съдържат индивидуален плик за изпитната работа, плик за част 1, малко пликче за идентификационната бланка, листове за чернова. Помощните материали по чужд език съдържат индивидуален плик за изпитната работа и малко пликче за идентификационната бланка.
 • Запознава се с указанията за работа с изпитния материал.
 • На работното си място попълва с печатни букви идентификационната си бланка, подписва я, без да я отделя от листа с указания за работа.

По време на националното външно оценяване:

 • Получава от квестор изпитния материал /в т.ч. и математическите формули за НВО по математика/ последователно за всяка отделна част.
 • Не преписва върху изпитната си работа текста, записан от квесторите на дъската.
 • След приключване на определеното време за работа по част 1 откъсва и поставя в плик листа за отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си.
 • Изпълнява точно инструкциите, които чува от квестора или от записа на аудионосителя за преразказа в част 2 от изпита по български език и литература или при компонента „Слушане с разбиране“ от изпита по чужд език.
 • След като е изслушал един път записа от аудионосителя на изпита по БЕЛ, получава размножения преразказ за самостоятелно запознаване с текста в продължение на 15 минути, след което връща текста с преразказа на квестора. /времето за самостоятелно запознаване с текста за преразказа се включва във времетраенато за работа по част 2/
 • По време на изслушването на текста и на самостоятелното запознаване с текста за преразказ няма право да си води бележки.
 • След приключване на определеното време за работа по част 2 поставя свитъка за белова по БЕЛ/ математика направо в индивидуалния плик за изпитната работа, без да го запечатва.
 • След приключване на определеното време за работа на НВО по чужд език поставя листа за отговори и листа за белова в индивидуалния плик, без да го запечатва.
 • Може да работи върху изпитните материали, но отбелязва верните отговори САМО в изпитния комплект – лист за отговори и/или в свитъка за белова. Внимание! Изпитният материал /в т.ч. формулите по математика/и листовете за чернова не се поставят и засекретяват в индивидуалния плик и няма да бъдат проверявани!
 • Може да използва предоставените математически формули по време на работа и по двете части на НВО по математика, които се предоставят от квесторите заедно с изпитния материал в началото на част 1.
 • Няма право да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за белова на приключила вече част.
 • Записва четливо отговорите на български език с изключение на отговорите по чуждите езици, както и на специфичната терминологи и на означенията по математика.
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.
 • Не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху съответната част, ако тя е с продължителност до 60 минути. В случаите, когато частта е с продължителност 90 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 60 минути от работата върху съответната част.
 • Може да напусне залата и сградата не по-рано от първите 60 минути на част 1, както и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал надлежно запечатана изпитната си работа.
 • Отстранява се от НВО и напуска сградата на училището ученик, който:
 1. преписва от хартиен носител;
 2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);
 3. преписва от работата на друг ученик;
 4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;
 5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.
 • Изпитната работа на отстранения ученик не се оценява.
 • Не нарушава анонимността на изпитната работа, не поставя знаци, не записва име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в свитъка за белова). Не се оценява изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност.
 • В случай че ученикът напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.
 • Неправомерно изнесена изпитна работа от изпитната зала не се приема, не се засекретява и не се оценява.

След приключване на работата:

 • Когато ученикът приключи работата си, дава знак на квестора с вдигане на ръка и изчаква търпеливо и без да шуми неговото идване, за да предаде работата си. Предава изпитната си работа, без да напуска работното място, като под прякото наблюдение на квестора:
 1. предоставя на квестора за проверка и за подпис попълнената идентификационна бланка;
 2. отделя внимателно идентификационна бланка от листа с указанията за работа;
 3. поставя идентификационна бланка в малкия плик и го залепва;
 4. поставя в индивидуалния плик за изпитната работа малкия плик с идентификационната бланка, запечатаният вече плик с част 1 и свитъка за белова, след което залепва индивидуалния плик; в плика с индивидуалната изпитна работа следва са поставени и частите от изпитния комплект (листа за отговори и/или свитъкът за белова), върху които не е работил;
 5. предава на квестора извън залепения плик с индивидуалната изпитна работа изпитните материали, листовете за чернова, листа с указания за работа, а на изпита по математика – и математическите формули.
 • Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.

Резултатите от НВО и изпита за проверка на способностите ще бъдат обявени до 28.06.2022 г., всеки ученик може да провери своите резултати от НВО, както и от изпита за проверка на способностите, ако е положен такъв, в Електронната информационна система за изпити и прием с входящ номер и уникален код за достъп, които ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите.

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. се осъществява в периода от 05 юли 2022 г. до 07 юли 2022 г.

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. За паралелките с профил „Музика“ може да се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите по музика или успешно положен изпит за прием в училищата към министерство на културата.

Изпитът за проверка на способностите по музика се полага в СУ “Любен Каравелов” – Пловдив на 22.06.2022 г.

С цел да се подпомогне избора на професия и училище от седмокласника, РУО – Пловдив  Ви предоставя линк за достъп до виртуалната панорама на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране, актуализирана за учебната 2022/2023 г.:

https://sites.google.com/view/pooplovdiv/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Приложение към заповед за утвърждаване на държавния план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Пловдив за учебната 2022/2023 г. е публикувано в раздел „Прием“, „Текущи съобщения“.

Подробна информация относно реда за подаване на документи за участие в класиранията за държавен прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година ще публикуваме допълнително.

Публикувано от:
РАЙЧЕВ, РАНГЕЛ
Старши експерт по организация на средното образование

Националната инициатива за отбелязване на 149 години от гибелта на Апостола на свободата

В Националната инициатива за отбелязване на 149 години от гибелта на Апостола на свободата се включиха учениците от IV. клас с класен ръководител Галя Иванова. https://149-levski.bg/?paged=7

334 училища от страната се включиха в Националната инициатива за отбелязване на 149 години от гибелта на Апостола на свободата. Инициативата е на пловдивското СУ „Св. Паисий Хилендарски“, подкрепена от Министерството на орзавованието и науката. Над 23 000 ученици едновременно рецитираха на 18 февруари 2022 г. емблематичното Ботево произведение „Обесването на Васил Левски“. Точно в 12:00 часа ученици от училища в цялата страна едновременно изпълниха стихотворението на Христо Ботев „Обесването на Васил Левски“. Инициативата даде възможност на много ученици да отдадат почит към паметта на Васил Левски по един нетрадиционен начин и да съпреживеят мощта на Ботевото слово.

Благодарствен адрес