Прием

Обучението в ОУ „Паисий Хилендарски“ се осъществява от 1 до 7 клас в двете образователни степени (начална и прогимназиална)