Важно съобщение!

Уважаеми ученици, учители и родители,

Във връзка със Заповед №РД-09-205/26.01.2024 г. на Министъра на МОН от 29.01.2024г. до 02.02.2024г. (вкл.) преминаваме в ОРЕС в платформата MS Teams!

 1. Преустановяване на присъствения образователен процес в периода от 29.012024 г. до 02.02.2024 г. включително за учениците във всички училища на територията на област Пловдив и в ЦСОП — Пловдив.
 2. Учебните занятия на учениците от дневна форма на обучение в ОУ „Паисий Хилендарски” ще се осъществяват от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в портала edu.mon.bg – платформата MS Teams – синхронно при спазване на утвърдения график за обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ и следната организация на учебното време: /в процес на разработка/
 3. ОРЕС включва: дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.
 4. На учениците се поставят отсъствия в съответствие чл. 61a от Наредбата за
  приобщаващото образование.
 5. OРEC се извършва от педагогическите специалисти в рамките на нормативната продължителност на работното им време, съобразно с утвърденото седмично разписание за I. учебен срок на учебна  2023/ 2024 г.
 6. В помощ на ОРЕС при необходимост може да се използват и електронните варианти на учебници на различни издателства, както и електронните ресурси на електронния дневник, Google Документи, Google Таблици, Google Презентации, Google Формуляри, Youtube, платформата за представяне на уроци, презентации, идеи и други онлайн ресурси и инструменти по преценка на педагогическите специалисти.
  7. ОРЕС се провежда по всички учебни предмети от училищния учебен план на съответната паралелка, включително часа на класа и часа за организиране и провеждане на спортни дейности.
  8. ОРЕС за ЦОУД се провежда за дейностите по организиран отдих и физическа активност, по самоподготовка и заниманията по интереси през платформата MS Teams в класната стая на съответната група по седмичното разписание, посочено в т. 2.
  9. Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие се осъществява от ЕПЛР в съответствие на утвърдения от директора график за консултации на всеки един специалист чрез платформата MS Teams, доколкото и ако е възможно в електронна среда.
 7.  Часовете за спортни дейности се провеждат от разстояние в електронна среда по утвърдения график. Учителят подбира методи, форми и средства, с които да провокира учениците за физическа активност.

При въпроси и проблеми, Ви молим, обръщайте се към класния ръководител на Вашето дете.

Ако все още нямате профил в MS Teams или изпитвате затруднения при регистрирането си, молим Ви, обърнете се към класния ръководител на Вашето дете.

При възникналата ситуация ръководството на училището не може своевремнно да отговаря на всички запитвания.

Благодарим Ви за разбирането!

Бъдете здрави!