Архив 2017/2018 г.

Следвайки дългогодишната си практика и тази година нашето училище се включи в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Предлаганите дейности по проекта се организират в две основни направления: дейности за преодоляване на обучителни затруднения и дейности по интереси.


На 30.03.2018 г. от 15.15 ч. в училищния салон се проведе публична изява на група „Театър с музика” с ръководител Тинка Кръстанова. Гости на събитието бяха директорът, родители, учители и ученици. Представителната изява е свързана с деня на хумора и бе представена драматизацията „Патиланско царство”.


На 21.03.2018 г. се проведе публична изява на група „Живей здравословно” с ръководител Галя Иванова.  Гости на събитието бяха директорът,  родители, учители, учители ЦДО, приятели. Участниците демонстрираха усвоените по време на проекта умения и танци. Състезаваха се в различни щафетни игри. Всички участнички се представиха отлично и споделиха удовлетворението си от участието в проекта.


Представителната изявата на група « В света на ИТ» с ръководител Цветелина Йорданова се състоя на 13.03.18 г.  от 16.00 часа. Присъстваха ученици от училището.
Представени бяха презентации на теми: „Чернобил- тогава и сега“ и “ Слънчева система“, направено е и табло на тема “ Чернобил“, съдържащо информация и снимки за аварията в Чернобил.