Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

съгласно приложение № 20

Основно училище „Паисий Хилендарски“, с Цалапица участва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“.
Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2
„Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

Целите на програмата са:

– Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
– Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство, както и в областта на спорта;
– Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
– Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на учениците;
– Повишаване на музикалната, танцовата, театралната и филмовата култура, както и културата в областта на изобразителното изкуство на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
– Стимулиране на интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата, както и към колективните спортове;
– Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.