ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА за приобщаващото образование (обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.; изм., бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 г.) (публ. 02.03.2020 г.)
Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.  • ПРОГРАМА за подкрепа на личностното развитие на учениците за учебната 2022/2023 година


Дейности за обща и допълнителна подкрепа 

  1. Доклад до директора за обща подкрепа
  2. Доклад до директора за обща подкрепа за проблемно поведение
  3. Стъпки за предоставяне на обща подкрепа 
  4. Документи по приобщаващото образование

Дейности за стимулиране, развитие и изява на интересите и способностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта


КОНТАКТИ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР)

Център за подкрепа за личностно развитие общински детски комплекс – Пловдив
Директор – Нели Янкова Костадинова
Телефони:
032/ 632 275
032/ 632 314
0879601824
е-mail: odk_plovdiv@yahoo.com
Общински център за работа с деца гр. Стамболийски
Директор: Станка Стоева Димитрова
Телефони:
0885889392
0884618511
е-mail: obcrd@abv.bg

Контакти на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ гр. Пловдив

Директор: Катя Стоилова
моб. тел.: 0878 138201; 0877 282811
тел.: 032 621 573
e-mail: resursencentar@abv.bg

За повече информация: http://rcplovdiv.com/