Приобщаващо образование

НАРЕДБА за приобщаващото образование (обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.; …; изм., бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 г.) (публ. 02.03.2020 г.)
Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.Дейности за стимулиране, развитие и изява на интересите и способностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта


Контакти на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ гр. Пловдив

Пловдив
Катя Стоилова
моб. тел.: 0878 138201; 0877 282811
тел.: 032 260152
e-mail: resursencentar@abv.bg