Графици

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЖУРСТВА

 1. Дежурните учители са длъжни да спазват утвърдения от Директора график за дежурство в училище.
 2. Липсата на първи учебен час или учебни часове за определен ден от седмицата не освобождава учителя от дежурство.
 3. Дежурните учители на етаж се задължават да следят:
  • за реда и дисциплината през всяко междучасие в посочения район;
  • да осъществява, пропусквателния режим като контролира влизането на ученици в училище;
  • хигиенното състояние на училището;
  •  опазване на материалната база;
  • коректните отношения между ученици, учители и помощен персонал;
  • предприемат мерки за подготовката на учениците за учебен час;
  • докладват на училищното ръководство за неизправности и нанесени щети по материалната база и констатирани нарушения.
 4. Дежурният учител в стола е длъжен:
  • Да присъства в стола в периода на обедно хранене на учениците от групите за целодневна организация на учебния ден, а когато в този период има учебни занятия да си осигури заместник.
  • Да следи за дисциплината, реда и тишината при влизане в стола, дезинфекцията и храненето.
  • Да се избягва всякакво нарушаване на дисциплината в стола.
  • Да следи за спазване графика за хранене. При заемане на всички маси да не се допуска влизането на повече ученици, докато останалите не се нахранят.
  • Да наблюдава всички ученици да отсервират и оставят чисти масите след себе си.