15 септември 2020 година

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Отново е 15.09.2020 година, отново школският звънец огласи училищния двор на  ОУ „Паисий Хилендарски“, село Цалапица.

След дългата раздяла, в този празничен ден всички сме развълнувани – и учители, и ученици, и родители. Въпреки предизвикателството, обусловено от продължаващата епидемична обстановка, празничното откриване на новата учебна година започна в 9:30 часа. Тържеството бе проведено при стриктно спазване на всички епидемиологични мерки в двора на училището. 

Приветствено слово изнесоха г-жа Соня Челибашка – директор на ОУ „Паисий Хилендарски“, г-н Данаилов – кмет на село Цалапица и г-жа Бръскова – общински съветник,  а отец Васил извърши водосвет за здраве и успех.

Нека посрещнем предизвикателствата на новата учебна година смело, решително и отговорно!

Пожелаваме си пълна със здраве, успехи и усмивки нова учебна година!

На добър час!

Ред за запознаване с проверените и оценени изпитни работи по български език и литература и математика от нациотнално външно оценяване в VІІ клас за учебната 2019/2020 г.

Уважаеми седмокасници,

Уважаеми родители,

Съгласно заповед на началника на Регионално управление на образованието – Пловдив, учениците в присъствието на родител или настойник могат да се запознаят с проверената си изпитна работа по български език и литература и математика в присъствието на член на регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи на 01.07.2020 г. от 09.00 часа до 17.30 часа в Спортно училище „Васил Левски“, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №1.

Ученикът и неговият родител/настойник се запознават със сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки отговор чрез влизане в системата. Не се разрешава копиране, преснимане, отпечатване или преписване на сканираното изображение. Не се допуска разглеждане на изпитни работи на други ученици.

Спазват се въведените противоепидемични мерки, действащи към 01.07.2020 г.

Източник: РУО – Пловдив

ПУБЛИКУВАНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС

Учениците и родители вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика.

Проверката става с входящ номер и код за достъп на адрес: http://priem.mon.bg

Обявяването на резултатите по-рано осигурява на учениците и родителите достатъчно време, за да направят избор на училище, профил или на специалност от професия според получения бал на ученика.

Срокът за подаване на заявленията за класиране е от 3 юли до 7 юли 2020 г.

Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Кандидатстването е електронно, но се запазва възможността за подаване на заявление и на хартия. Това може да стане в определените от регионалните управления на образованието училища-гнезда. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Обявяването на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране е до 13 юли.

Награда

Електронна платформа „Уча се“ награждава ОУ “ Паисий Хилендарски“ с. Цалапица за ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ

Всички ученици и учители от ОУ „Паисий Хилендардски“, имащи абонамент към електронна платформа „Уча се“ може да увеличат абонамента си като го активирате по посочения начин.

 

Информация за училищата, осъществяващи прием в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

С цел да се подпомогне избора на профил, професия и училище, РУО – Пловдив подготви кратко представяне на всяко училище, осъществяващо прием в 8 клас за учебната 2020/2021 г., което може да намерите на следния линк:

https://sites.google.com/view/info-plovdiv/%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD

Източник: РУО-Пловдив

Важно!

Уважаеми седмокласници,
Уважаеми родители,
Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. се осъществява в периода от 03 юли 2020 г. до 07 юли 2020 г. Подаването на заявление за участие в трето класиране е от 24 юли до 27 юли 2020 г.
Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.
При онлайн подаване на заявление, следва да се има предвид следното:
– входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намери в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;
– въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желае да кандидатства за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;
– заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в 8 клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;
– попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;
– ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“. Ако не бъде прикачено медицинско свидетелство, желанието на ученика ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но ако не го представи при записването – ученикът губи мястото си в класирането.
– за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;
– въведените желания са видими в профила на всеки ученик.
Ако ученикът не желае да кандидатства онлайн, което е препоръчително при наличие на необходимата техника и Интернет, заявление по образец може да се изтегли от сайта на РУО – Пловдив, където ще бъде публикувано, или да се получи бланка, която следва да бъде попълнена и подадена в един от следните центрове, при спазване на действащите към момента противоепидемични мерки:
Центрове за подаване на документи за участие в І и ІІІ етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас във всяка община на територията на област Пловдив /с изключение на профил „Физическо възпитание и спорт“/:
Пловдив:
ОУ “Екзарх Антим І”, ул. “Захари Стоянов” № 86
СУ “Цар Симеон Велики” ул. “Лука Касъров” № 13
СУ “Св. Софроний Врачански”, район “Тракия”, ул. „Съединение“ №53
СУ „Пейо Яворов”, бул. „България” №136
СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27
Асеновград:
ОУ „Петко Каравелов”, ул. “Асен Карастоянов” №16
Брезово:
СУ „Христо Смирненски“, ул. „Васил Коларов“ №1
Калояново:
ОУ „Иван Вазов“, ул. „Кирил и Методий“ №26
Карлово:
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Васил Караиванов” № 4
Кричим:
СУ „Петко Р. Славейков“, бул. „Тракия“ №24
Куклен:
СУ „Отец Паисий“, ул. „Ал. Стамболийски“ №52
Лъки:
СУ „Христо Ботев“, ул. „Дичо Петров“ №4
Маноле:
СУ „Васил Левски“, ул. „Осма“ №5
Перущица:
ОУ „Петър Бонев“, ул. „Христо Ботев“ №7
Първенец:
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Патриарх Евтимий“ №3
Първомай:
НУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ №5
Раковски:
ОУ „Христо Ботев“, ул. „Петър Богдан“ №48
Садово:
ОУ „Гео Милев“, ул. „Лиляна Димитрова“ №2
Сопот:
НУ „Неделя Петкова“, бул. „Иван Вазов“ №51
Стамболийски:
ОУ „Христо Смирненски“, ул. „Ген. Гурко“ №7
Съединение:
СУ „Христо Ботев“, ул. „Баба Исака Скачкова“ №3
Хисаря:
ОУ „Климент Охридски“, ул. „Иван Вазов“ №73
Работно време на центровете:
І класиране: в работните дни от 03.07 до 07.07.2020 г. – 08.00 до 18.00 часа
ІІІ класиране: в работните дни от 24.07 до 27.07.2020 г. – 08.00 до 18.00 часа
В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидитстване. Учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика също имат право да кандидатстват, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. Единственото ограничение е за профилите „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“, за които задължително се изисква успешно положен изпит за проверка на способностите.
За участие в класирането могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат по съответния ред от експертната комисия към РУО.
За профил „Физическо възпитание и спорт“ документи се подават до директора на училището, което осъществява прием по профила.
Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, едновременно в повече от една област.
В заявлението за участие в първи/трети етап на класиране желанията трябва да подредени (на първо място, на второ място, на трето място, …) приоритетно, като на първо място се посочи най-желаното училище със съответния профил или специалност от професия. За да се избегне вероятността ученикът да остане извън класирането, се препоръчва да впише в заявлението възможно най-голям брой желания.
Списъците с приетите ученици на І етап на класиране ще бъдат обявени до 13 юли 2020 г.
Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани до 16 юли 2020 г., като подават следните документи:
– заявление до директора
– оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави
– оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия
Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап, от 14 юли до 16 юли 2020 г. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.
Списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 20 юли 2020 г., като записването е до 22 юли в училището, в което са приети.
Списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 29 юли 2020 г., а записването на приетите ученици ще се осъществи до 30 юли 2020 г.
Незаетите места след ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на РУО – Пловдив до 03 август 2020 г., а попълването им ще се осъществи до 10 септември 2020 г. по ред, определен от директора на съответното училище, при спазване на изискването за класиране на учениците в зависимост от формирания бал.
Над утвърдения план-прием може да се приемат:
– близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас
– ученик с двама починали родители при заявено от него желание
Заявление по образец с приложени документи за записване над утвърдения план-прием в посочените горе случаи се подава до началника на РУО – Пловдив.
С цел да се подпомогне избора на профил, професия и училище от седмокласника, РУО – Пловдив подготви кратко представяне на всяко училище, което осъществява прием в 8 клас за учебната 2020/2021 г. на следния линк: https://sites.google.com/d/1GAUzb4bWEqZ5p3e84FR1w-Wl9Ivptm-p/p/1xNs5gZQcK5v_-W-plGlUUThhSd1-HbAr/edit
Публикувано от:
РАЙЧЕВ, РАНГЕЛ
Старши експерт по организация на средното образование