Ремонт на котелно помещение

В ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Цалапица започва ремонт на котелното помещение. Ремонтът се осъществява благодарение на финансовата помощ на Община „Родопи“ в лицето на Кмета на Общината г-н Михайлов и любезното съдействие на Кмета на с. Цалапица г-н Данаилов. Ремонтът се изразява в подмяна на ел.захранването и автоматиката на котлите. Същият ще приключи в началото на м. септември.
Благодарим за оказаната ни финансова помощ и съдействие за осъществяване на така неотложния ремонт.

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на
държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В
случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:
• удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или
общинско училище, издадено от съответното училище;
• копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път.
Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане.
Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.
При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341 help@e-gov.bg

Провеждане на занимания по интереси, проектни дейности и компенсиращи мерки

График за прилагане на заповед № РД09-3472/27.11.2020г. на МОН за провеждане на занимания по интереси, проектни дейности и компенсиращи мерки 

ГРАФИК за организацията на дните от 01.06.21 г. до 23.06.21 г. за учениците от I. и II. клас

ГРАФИК за организацията на дните от 01.06.21 г. до 23.06.21 г. за учениците от III. клас

ГРАФИК за организацията на дните от 17.06.21 г. до 30.06.21 г. за учениците от IV. клас

ГРАФИК за организацията на дните от 17.06.21 г. до 30.06.21 г. за учениците от V. и VI. клас

Важно съобщение

Уважаеми ученици, родители и учители,

Във връзка със Заповед РД – 01 – 718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването и писмо №9105-434/22.12.2020 г. на министъра на образованието и науката от 04.01.2021 г. се възобновяват:

  • присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас;
  • провеждане на извънкласни действия в рамките на учипищните паралелки.

Съгласно Заповед РД09-3610/31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката,  че за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. учебният процес за учениците от пети до седми клас продължава да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез приложението „Teams“ по утвърденото седмично разписание за I – ви учебен срок.

1. ноември – Ден на народните будители

Честит Ден на народните будители!
Празник на духовната сила, съхранила и развила националната ни идентичност и самосъзнание.
Ден, в който отдаваме почит към делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители.
Ден на възраждащия се национален дух, на устрема към знание.
Честит празник!

15 септември 2020 година

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Отново е 15.09.2020 година, отново школският звънец огласи училищния двор на  ОУ „Паисий Хилендарски“, село Цалапица.

След дългата раздяла, в този празничен ден всички сме развълнувани – и учители, и ученици, и родители. Въпреки предизвикателството, обусловено от продължаващата епидемична обстановка, празничното откриване на новата учебна година започна в 9:30 часа. Тържеството бе проведено при стриктно спазване на всички епидемиологични мерки в двора на училището. 

Приветствено слово изнесоха г-жа Соня Челибашка – директор на ОУ „Паисий Хилендарски“, г-н Данаилов – кмет на село Цалапица и г-жа Бръскова – общински съветник,  а отец Васил извърши водосвет за здраве и успех.

Нека посрещнем предизвикателствата на новата учебна година смело, решително и отговорно!

Пожелаваме си пълна със здраве, успехи и усмивки нова учебна година!

На добър час!