Седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА