Прогимназиален етап

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ–ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Прогимназиалният етап е от V до VII клас включително. Учениците, завършили началния етап на основното образование, продължават обучението си в V клас.

  •  Продължителност:  3 години (от V до VІІ клас)
  •  Подготовка:

Общообразователната подготовка в прогимназиалния етап на основната степен на образование е еднаква за всички видове училища и се придобива чрез изучаване на едни и същи общообразователни учебни предмети и с един и същ брой учебни часове за всеки от тях, определени с държавния образователен стандарт за учебния план.
Учебни предмети  от задължителната общообразователна подготовка в прогимназиалния етап на основното образование:

Учебни предмети

Класове

V

VI

VII

1.

Български език и литература

2.

Чужд език

3.

Математика

4.

Информационни технологии

5.

История и цивилизации

6.

География и икономика

7.

Човекът и природата

8.

Физика и астрономия

9.

Биология и здравно образование

10.

Химия и опазване на околната среда

11.

Изобразително изкуство

12.

Музика

13.

Технологии и предприемачество

14.

Физическо възпитание и спорт

Учебните програми, по които се осъществява обучението са публикувани на сайта на МОН www.mon.bgв раздел „Общо образование“, подраздел „Учебни програми“.

Линк към сайта на МОН с учебните програми:  http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=28

        В избираемите учебни часове във всеки от класовете се включват и часове за разширена подготовка,  в които се развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка. В тези часове могат дас се включват и  учебните предмети хореография и религия, както и учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети.

  • Начин на завършване:

Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право за продължаване на обучението в следващата степен на образование, както и на обучение за придобиване на професионална квалификация.
Учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, завършили обучението си в VII клас, получават удостоверение за завършен VІІ клас, което им дава право да продължат обучението си в VІІІ клас и на професионално обучение.
В свидетелство за основно образование се вписват и оценките от националните външни оценявания по български език и математика, както и по други учебни предмети, ако са проведени с решение на министъра на образованието и науката.

Източник: Национален портал за кариерно ориентиране на учениците