Начален етап

Критерии за оценяване на учениците от начален етап на обучение


ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  НАЧАЛЕН ЕТАП

Основното образование се осъществява в два етапа – начален и прогимназиален. Началният етап е от I до IV клас включително.

  • Продължителност: 4 години (І до ІV клас);

Училищното образование започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.
Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в I клас, установено по ред, определен в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
За учениците, които се приемат по утвърден държавен план-прием в училищата по културата, в училищата по изкуствата и в спортните училища, както и в училищата с профил Музика, Изобразително изкуство, Физическо възпитание и спорт, може да се извършва проверка на способностите.

Учениците от  I до IV клас могат да се преместват през цялата учебна година от едно училище в друго без да се полагат приравнителни изпити.

  • Начин на завършване:

Ученик в началния етап на основно образование продължава обучението си в следващия клас независимо от годишните си оценки по изучаваните учебни предмети, ако се обучава в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма и неговата възраст е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години.
Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за завършен начален етап на основно образование,  в което се вписват годишните оценки по всеки учебен предмет, изучаван в IV клас в задължителните и в избираемите учебни часове Този документ дава право на продължаване на обучението в прогимназиалния етап на основно образование.
В удостоверението за завършен начален етап се вписват и оценките от националните външни оценявания по български език и математика, както и по други учебни предмети, ако са проведени с решение на министъра на образованието и науката.

  •  Подготовка в началния етап на основното образование

Общообразователната подготовка в началния етап на основната степен на образование е еднаква за всички видове училища и се придобива чрез изучаване на едни и същи общообразователни учебни предмети и с един и същ брой учебни часове за всеки от тях, определени с държавния образователен стандарт за учебния план.
Учебни предмети  от задължителната общообразователна подготовка в началния етап на основното образование:

Учебни предмети

Класове

I

II

III

IV

1.

Български език и литература

2.

Чужд език

3.

Математика

4.

Компютърно моделиране

5.

Околен свят

6.

Човекът и обществото

7.

Човекът и природата

8.

Музика

9.

Изобразително изкуство

10.

Технологии и предприемачество

11.

Физическо възпитание и спорт

Учебните програми, по които се осъществява обучението са публикувани на сайта на МОН www.mon.bg в раздел „Общо образование“, подраздел „Учебни програми“.

Линк към сайта на МОН с учебните програми http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=28

        В избираемите учебни часове във всеки от класовете се включват и часове за разширена подготовка, в които се развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка. В тези часове могат да се включват и  учебните предмети хореография и религия, както и учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети.

Източник: Национален портал за кариерно ориентиране на учениците