Планове и програми


ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – 2021-2022 година
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ПРОГРАМИПЛАНОВЕ